3. กลุ่มอาการวูล์ฟ-เฮอร์ชอร์น (Wolf-Hirschhorn syndrome)

กลุ่มอาการวูล์ฟ-เฮอร์ชอร์น (Wolf-Hirschhorn syndrome)

กลุ่มอาการวูล์ฟ-เฮอร์ชอร์น เป็นกลุ่มอาการที่เกิดการจากขาดหายไปบางส่วนของแขนข้างสั้นของโครโมโซม 4 ที่ตำแหน่ง 16.3 โดยลักษณะอาการของกลุ่มอาการวูล์ฟ-เฮอร์ชอร์น คือ ศีรษะมีขนาดเล็ก, มีระยะระหว่างเบ้าตามากกว่าปกติ, หูหนวก, ปากแหว่ง และขากรรไกรมีขนาดเล็ก รวมถึงอาจมีความผิดปกติที่ไต และหัวใจพิการแต่กำเนิด พบภาวะท่อปัสสาวะเปิดต่ำกว่าปกติ นอกจากนี้จะมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวน้อย โดยเด็กที่เป็นโรคนี้จะมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลการตรวจ