ข้อจำกัดการตรวจ NICE TEST

ข้อจำกัดการตรวจ NICE TEST

          การตรวจ cell free fetal ของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาด้วย NICE เป็นการตรวจคัดกรอง (SCREENING TEST) ที่มีความแม่นยำสูงแต่ไม่ใช่การตรวจวินิจฉัย (DIAGNOSTIC TEST) จึงไม่สามารถใช้เพื่อทดแทนการตรวจแบบวินิจฉัยก่อนคลอด เช่นการตรวจชิ้นเนื้อ หรือ การเจาะน้ำคร่ำ

          กรณีผลการทดสอบเป็นบวกหรือมีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการตรวจคัดกรองด้วย NICE

          กรณีผลการทดสอบเป็นลบหรือมีความเสี่ยงต่ำ นั้นไม่สามารถบอกได้ว่าการตั้งครรภ์นี้จะไม่พบความเสี่ยงความผิดปกติรูปแบบอื่น ๆ ของโครโมโซมที่การตรวจนี้ไม่ครอบคลุม

          แม้ผลของการทดสอบนี้มีความถูกต้องสูงแต่ในบางกรณีก็อาจตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซม ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของวิธีการทดสอบ แต่เป็นความผิดปกติที่ทีอาจตรวจพบได้จากสภาวะ mosaicism* ของเซลล์ ที่พบในรกหรือตัวทารกเอง

หมายเหตุ * MOSAICISM คือ สภาวะที่สิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ มีเซลล์ที่มีรูปแบบทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 2 แบบ ทั้งที่เจริญมาจากไข่ใบเดียวกัน

สาระน่ารู้

ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย​

เป็นโรคที่เกิดจากความ ผิดปกติของโครโมโซมในทารกแรกเกิด

8 Microdeletion

8 กลุ่มอาการผิดปกติของทารกที่ตรวจพบเจอ

ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของโครโมโซมที่มีผลต่อการพัฒนาทางร่างกายในทารกแรกเกิด

ข้อจำกัดการตรวจ NICE TEST

การตรวจ cell free fetal ของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาด้วย NICE เป็นการตรวจคัดกรอง (SCREENING TEST) ที่มีความแม่นยำสูงแต่ไม่ใช่การตรวจวินิจฉัย (DIAGNOSTIC TEST)

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลการตรวจ